สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72.8 เงิน 20 1. เด็กหญิงนริศรา   นาคน้อย
 
1. นางสาวบุศรัตน์   จำปานิล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชานน์   ไชยผา
 
1. นางสาวบุศรัตน์   จำปานิล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรภา   บัวทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์   อุ่นใจ
3. เด็กหญิงพิชาภา   กองเสือ
4. เด็กหญิงวิชชุดา   บัวใหญ่รักษา
5. เด็กหญิงอริศรา   ทำธุระ
 
1. นายรชฎ   ผลบุญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายจรณา   บุญซิต
2. เด็กหญิงฐิตินันท์   อาจอนงค์
3. เด็กหญิงนฤมล   สีมาโลฤทธิ์
4. เด็กหญิงพรหมพร   ขุ่ยภูมิ
5. เด็กหญิงอริสา   ดับพลิสซิส
 
1. นางสาวศรีอาภรณ์   พิลุน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง   นิลมณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำพิละ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ดาวดาษ
 
1. นายรชฎ   ผลบุญ