สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมงคล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อำภรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสันเทียะ
 
1. นางสาววัลมณี  ภววิจารณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัสลักษณ์   ขันทองชัยพัฒน์
 
1. นางสาวสมหญิง  บุญฉลวย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  สาสีมา
2. เด็กชายนิกร  วังหินกอง
3. เด็กหญิงนิจชญา  แก้วขาว
 
1. นางสาวเกษมณี  พิมพ์พรมมา
2. นางสาวพัชราภรณ์  สมปอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณัชพุฒิ  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  วงศ์สวรรค์
 
1. นางดอกอ้อ  ทาใบศรี
2. นางสาววราพร  ศรีเทียร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายติณณภพ  เทือกมั่น
2. เด็กหญิงสิริมณฑลี  ศรีเทพ
 
1. นางดอกอ้อ  ทาใบศรี
2. นางสาววราพร  ศรีเทียร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เคนสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรวรรณ   ขันบุตรศรี
 
1. สิบเอกสานิตย์   ปรีสิทธิ์
2. นางสาวรัชนี  เจริญวัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุติภรณ์   จารุเกษม
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   สายเลน
 
1. นางสาวพนิตาพร   หาญชนะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกรวิชญ์   สมคำ
2. เด็กหญิงสิริตา   มิ่งขวัญ
3. เด็กชายอภิชา  ขาวสะอาด
 
1. นางผ่องพักตร์   ช่างไชย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์   จันทร์ทัน
 
1. นางเพ็ญศรี   เรืองศรีใส
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายสุพรรณิการ์   แผงนาวิน
 
1. นางเพ็ญศรี   เรืองศรีใส
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา   เชื้อดวงผุย
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์   สมตัว
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ภาระเวช
 
1. นางดารินทร์   ไหลหลั่ง
2. นางสาววัลมณี   ภววิจารณ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรประภา   ลุนลา
2. เด็กหญิงอัจจิมา   พวงพุฒ
3. เด็กหญิงอิ่นอุ่น   อุ่นคำ
 
1. นางสาวสมหญิง   บุญฉลวย
2. นางสาวอนุสรา   สายแวว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กชายณฐกร   เคนบุบผา
2. เด็กชายยุทธภัณฑ์   เถาวัลแก้ว
 
1. นางณัฐณิชา   บุญคำภา
2. นางสาวพรรณธิดา   เสียงใส
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์   พรมมา
2. เด็กหญิงมินทิรา   สุภสร
 
1. นางสาวพรรณธิดา   เสียงใส
2. นางสาวผ่องพักตร์   ช่างไชย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายปวริศน์   อ้วนท้วน
2. เด็กหญิงวิญาดา   ท่าหาญ
 
1. นางสาวพรรณธิดา   เสียงใส
2. นางผ่องพักตร์   ช่างไชย