สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัสลักษณ์   ขันทองชัยพัฒน์
 
1. นางสาวสมหญิง  บุญฉลวย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  สาสีมา
2. เด็กชายนิกร  วังหินกอง
3. เด็กหญิงนิจชญา  แก้วขาว
 
1. นางสาวเกษมณี  พิมพ์พรมมา
2. นางสาวพัชราภรณ์  สมปอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุติภรณ์   จารุเกษม
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   สายเลน
 
1. นางสาวพนิตาพร   หาญชนะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกรวิชญ์   สมคำ
2. เด็กหญิงสิริตา   มิ่งขวัญ
3. เด็กชายอภิชา  ขาวสะอาด
 
1. นางผ่องพักตร์   ช่างไชย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา   เชื้อดวงผุย
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์   สมตัว
3. เด็กหญิงศศิกานต์   ภาระเวช
 
1. นางดารินทร์   ไหลหลั่ง
2. นางสาววัลมณี   ภววิจารณ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กชายณฐกร   เคนบุบผา
2. เด็กชายยุทธภัณฑ์   เถาวัลแก้ว
 
1. นางณัฐณิชา   บุญคำภา
2. นางสาวพรรณธิดา   เสียงใส