สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยสันเทียะ
 
1. นางสาววัลมณี  ภววิจารณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณัชพุฒิ  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  วงศ์สวรรค์
 
1. นางดอกอ้อ  ทาใบศรี
2. นางสาววราพร  ศรีเทียร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายติณณภพ  เทือกมั่น
2. เด็กหญิงสิริมณฑลี  ศรีเทพ
 
1. นางดอกอ้อ  ทาใบศรี
2. นางสาววราพร  ศรีเทียร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์   จันทร์ทัน
 
1. นางเพ็ญศรี   เรืองศรีใส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายสุพรรณิการ์   แผงนาวิน
 
1. นางเพ็ญศรี   เรืองศรีใส
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรประภา   ลุนลา
2. เด็กหญิงอัจจิมา   พวงพุฒ
3. เด็กหญิงอิ่นอุ่น   อุ่นคำ
 
1. นางสาวสมหญิง   บุญฉลวย
2. นางสาวอนุสรา   สายแวว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายปวริศน์   อ้วนท้วน
2. เด็กหญิงวิญาดา   ท่าหาญ
 
1. นางสาวพรรณธิดา   เสียงใส
2. นางผ่องพักตร์   ช่างไชย