สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายชาญวิทย์  กลางเมือง
 
1. นายบุญโฮม  แสงงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. นางสาวสุธิดา  รินทาง
 
1. นางสาวพชรกมล  พงศ์พิชญานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริมาตร
2. เด็กหญิงวิภาพร  ธรรมเที่ยง
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  วงศ์สุนา
 
1. นางสาวพชรกมล  พงศ์พิชญานนท์
2. นางวาสนา  สวัสดิ์พงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ไชยปัญญา
 
1. นายสวกฤต  สร้างเสรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงกุลวดี  อินนา
2. เด็กหญิงศิริญากรณ์  อยู่กล่ำ
 
1. นางสาวอัมริสตา  แสงงาม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  สมบัติวงค์
2. เด็กหญิงนวลนภา  วงศ์สุนา
3. เด็กชายสิริโชค  สุทธิชาติ
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
2. นางยุวธิดา  ชาพิภักดิ์