สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภิญญดา  พัชรธนากุล
 
1. นางสาวพชรกมล  พงศ์พิชญานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงพราวนภา  จันทะชารี
 
1. นางอัมริสตา  แสงงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายสยุมภู  วงศฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  นรสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงธวัลพร  โม๊ะศรี
 
1. นางสาวพชรกมล  พงษ์พิชญา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  สืบสุข
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สืบเสาะจบ
 
1. นายสวกฤต  สร้างเสรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  พานิช
2. เด็กชายทรัพย์ทวี  คำหงษา
3. เด็กชายรักไทย  เชิดชัย
 
1. นางสาวสกุณา  แสนเวียน
2. นายสวกฤต  สร้างเสรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายนิธินันท์  บรรติราช
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพ็ญวิไล  พละสุทธิ์
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. นางสาวอัญมณี   บุญประกอบ
 
1. นายสมควร   บัวสอน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรอุมา   บรรติราช
 
1. นายสมควร   บัวสอน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญวิทญ์  กลางเมือง
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธิชานนท์   พรมสอน
 
1. นายสมควร    บัวสอน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาตศ์  คำหงษา
 
1. นายสมควร  บัวสอน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิฌา   คำหงษา
 
1. นายสมควร   บัวสอน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพงษ์  โคตรเมือง
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  สุภารักษ์
3. เด็กหญิงธวัลพร  โม๊ะศรี
4. เด็กชายธิชานนท์  พรมสอน
5. เด็กชายธีระพล  รุขะจันทร์
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  เรืองเนตร
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  คำหงษา
8. เด็กหญิงอริยา  พลเยี่ยม
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีหา
10. เด็กชายเกียรติสุรานนท์  เจริญชาติ
 
1. นางวาสนา  สวัสดิ์พงษ์
2. นางสาวพชรกมล  พงศ์พิชญานนท์
3. นางลัดดาวัลย์  นรสาร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  เพ็ญพักตร์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  รุขะจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์ฤทธิ์
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
2. นางยุวธิดา  ชาพิภักดิ์
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพมิชนก  มงคุณพล
2. เด็กหญิงพิมรตา  จันทะชารี
3. เด็กหญิงวาสนา  สิมมา
 
1. นางสาวสกุณา  แสนเวียน
2. นางวริญญา  สร้างเสรี
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุพร  คะรินรำ
 
1. นางวิริญา  สร้างเสรี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภา  คำแพง
2. เด็กชายเขมชาติ  คูณแก้ว
3. เด็กหญิงแพร  คำแพง
 
1. นางอัมริสตา  แสงงาม
2. นายบุญโฮม  แสงงาม
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหมวิจิตร
2. เด็กชายสมพร  คะรินรำ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  เจริญชาติ
 
1. นางราตรี  พิมพ์แก้ว
2. นางลัดดาวัลย์  นรสาร