สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีประย่า
 
1. นางสาวดาราวรรณ  งามวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  สารเหล่าโพธิ
2. เด็กหญิงธนัชญา  คีรีอำรุง
3. เด็กหญิงภัชรภรณ์  เพ็ญพักตร์
 
1. นางบุปผา  โสภา
2. นางอัญนิดา  อ่อนลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีประย่า
2. เด็กหญิงนฤพร  หมั้นทน
3. เด็กหญิงนิภาพร  รักษาเวียง
4. เด็กหญิงปิยาภัทร  เรืองเนตร
5. เด็กหญิงอรัญญา  ใครชม
 
1. นางสาวดาราวรรณ์  งามวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  วงศ์ดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 1. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาเพ็ง
 
1. นางบุปผา  โสภา
2. นางสาววีรยา  สุทธิชาติ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชรินทร์ดา  พละสุทธิ์
 
1. นางสาวดาราวรรณ  งามวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชญา  คีรีบำรุง
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เชื่ออ่อน
3. เด็กหญิงสุคนทิพย์  พรมแก้ว
 
1. นางบุปผา  โสภา
2. นางอัญนิดา  อ่อนลา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายกมัยเทพ  บุตรแก้ว
2. เด็กชายกิตตินัน  โสดา
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์  จันทะชาลี
4. เด็กชายวงศกร  กัลยางาม
5. เด็กชายสรรหา  เวฬุวนารักษ์
6. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีบุญเรือง
 
1. นายนราพัฒน์  ภูตุธาตุ
2. นายประสิทธิชัย  วังศรีแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ศรีมูลผา
2. เด็กชายจิตรณรงค์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายธนาสิน  คุณพาที
4. เด็กชายนิธิถัทร  เรืองเนตร
5. เด็กชายภูริวัฒน์  ทองประดับ
6. เด็กชายอมรเทพ  บัวจูม
 
1. นายชิตพล  เรืองเนตร
2. นายนราพัฒน์  ภูตุธาตุ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพร  ภูมิคอนสาร
2. เด็กหญิงกิตติญา  จันทะชารี
3. เด็กหญิงพรธิวา  โยธาวงค์
 
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มชัน
2. เด็กชายเดชมงคล  เหล่ามา
 
1. นางบุปผา  โสภา
2. นางอัญนิดา  อ่อนลา
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายก้องภพ  จันทะชารี
 
1. นางกตัญญู  อรรคบุตร