สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีประย่า
 
1. นางสาวดาราวรรณ  งามวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  สารเหล่าโพธิ
2. เด็กหญิงธนัชญา  คีรีอำรุง
3. เด็กหญิงภัชรภรณ์  เพ็ญพักตร์
 
1. นางบุปผา  โสภา
2. นางอัญนิดา  อ่อนลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีประย่า
2. เด็กหญิงนฤพร  หมั้นทน
3. เด็กหญิงนิภาพร  รักษาเวียง
4. เด็กหญิงปิยาภัทร  เรืองเนตร
5. เด็กหญิงอรัญญา  ใครชม
 
1. นางสาวดาราวรรณ์  งามวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  วงศ์ดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนัชญา  คีรีบำรุง
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เชื่ออ่อน
3. เด็กหญิงสุคนทิพย์  พรมแก้ว
 
1. นางบุปผา  โสภา
2. นางอัญนิดา  อ่อนลา