สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญจิราธร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 1. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาเพ็ง
 
1. นางบุปผา  โสภา
2. นางสาววีรยา  สุทธิชาติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายกมัยเทพ  บุตรแก้ว
2. เด็กชายกิตตินัน  โสดา
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์  จันทะชาลี
4. เด็กชายวงศกร  กัลยางาม
5. เด็กชายสรรหา  เวฬุวนารักษ์
6. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีบุญเรือง
 
1. นายนราพัฒน์  ภูตุธาตุ
2. นายประสิทธิชัย  วังศรีแก้ว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ศรีมูลผา
2. เด็กชายจิตรณรงค์  กลิ่นหอม
3. เด็กชายธนาสิน  คุณพาที
4. เด็กชายนิธิถัทร  เรืองเนตร
5. เด็กชายภูริวัฒน์  ทองประดับ
6. เด็กชายอมรเทพ  บัวจูม
 
1. นายชิตพล  เรืองเนตร
2. นายนราพัฒน์  ภูตุธาตุ