สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุภาวิดา   ท่าหาร
 
1. นางวิจิตรา   ผาลีพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รูปคม
 
1. นายอภิวัฒน์  ชุมจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอทิวราห์  โมทะจิตต์
 
1. นางวิจิตรา  ผาลีพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐยา  ทาประเสริฐ
 
1. นายอภิวัฒน์  ชุมจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ยิ่งยง
 
1. นางวิจิตรา   ผาลีพัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณ   สีสำรวม
2. เด็กชายธีระพงษ์    พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ท่าหาร
 
1. นางวัลลภา    พันธ์สุวรรณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญณัช    อุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงปิยะพร   นามพิมพ์
 
1. นางวัลลภา   พันธ์สุวรรณ
2. นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงวิชยาพร   สุขสิงห์
 
1. นางจิฬาลักษณ์    งามภักดีกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.2 เงิน 17 1. เด็กหญิงนันท์ฑิชา  พันธ์ทอง
 
1. นางจิฬาลักษณ์   งามภักดีกุล
2. นางจิฬาลักษณ์   งามภักดีกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงนิลธิดา   ทิณเศวตร
 
1. นางวราภรณ์   มุสะกะ