สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐยา  ทาประเสริฐ
 
1. นายอภิวัฒน์  ชุมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ยิ่งยง
 
1. นางวิจิตรา   ผาลีพัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญณัช    อุดมฤทธิ์
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงปิยะพร   นามพิมพ์
 
1. นางวัลลภา   พันธ์สุวรรณ
2. นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงนิลธิดา   ทิณเศวตร
 
1. นางวราภรณ์   มุสะกะ