สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายวิชิต   มิตรรัก
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   โพธิ์อ่อน
 
1. นายวาทิตย์   ประสงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายรพีภัทร  เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุลสิงห์
3. เด็กหญิงแก้วมณีทรัพย์  อ่อนสีดา
 
1. นางชลกาญจน์  เฉลียวไว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร   ไชยราช
2. เด็กชายตะวัน   ประสงค์ผล
3. เด็กชายยศกร   อ่อนสีดา
4. เด็กชายยสภัทร  เกิดทรัพย์
5. เด็กชายวรรณกร   ขาเมระนิยะ
6. เด็กชายวรวิช   เหล่าบุตรดี
 
1. นายสุทธิศักดิ์   จันทอก
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมสูง
2. เด็กหญิงเกริกา  ศรีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา   รักไทย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ศรีหาตา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์   รูปแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา   รักไทย