สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายวิชิต   มิตรรัก
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   โพธิ์อ่อน
 
1. นายวาทิตย์   ประสงค์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมสูง
2. เด็กหญิงเกริกา  ศรีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา   รักไทย