สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 73.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคตรนาม
 
1. นางสาวรติพร  อ้วนท้วน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุพาภร    ปราบโสม
2. เด็กหญิงวิพาพร   บุญทรง
 
1. นายอุทัย   เหล่าบุตรสา
2. นายวุฒิพงษ์  ศุภโคตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วทอง
2. เด็กหญิงวรินทร   มณีหมุด
3. เด็กหญิงเบญญา   สายเพชร
 
1. นางถวัลย์   รอดภัย
2. นางเยาวรักษ์    อ่างศิลป์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญชลี   ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงวรัญญา   กลมเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสุทาภรณ์   พรมสอน
 
1. นายเชิดชัย   ลุยพิมพ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกิตติมา   ทองโสภา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ตุ่นต้น
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   วงสา
 
1. นายวุฒิพงษ์   สุภะโคตร
2. นายเชิดชัย   ลุยพิมพ์