สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คนฉลาด
 
1. นายถวัลย์  รอดภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เบ้าน้อย
 
1. นางถวัลย์   รอดภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญชลี  ศรีเลิศ
 
1. นางอริสา  อ่อนตาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจ์  สอนสี
2. เด็กหญิงจันทิมา  คนฉลาด
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  กอยรัมย์
4. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์พิมพ์
5. เด็กหญิงสุดาพร  ชัชวาล
 
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจงกล   วงศ์บุตรดี
2. เด็กชายจักกฤษ   วงศ์หนองแวง
3. เด็กชายจักรพันธ์   โสภา
4. เด็กหญิงจุไรพร  บุญเอนก
5. เด็กหญิงชมพูนุช   บุญเอก
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วารีพัฒน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์   อัมพร
8. เด็กชายธนภัทร    ดวงบุปผา
9. เด็กชายธีระยุทร   พุ่มกุมาร
10. เด็กชายปราโมทย์   ตุ่นต้น
11. เด็กชายปองพล   นุชภิเรนท์
12. เด็กชายปิยะพงศ์   ขันเลข
13. เด็กชายพงศ์พล   เพ็งจันทร์
14. เด็กชายพิทวัส  อุปลาบัติ
15. เด็กชายพีระศักดิ์    คุณพาที
16. เด็กหญิงรังสิมา  วงคำภา
17. เด็กหญิงวารุณี   ยืนยาว
18. เด็กหญิงศิรินภา   เข็มสีดา
19. เด็กหญิงสิรภัทร   จงจิตร
20. เด็กชายอภิสิทธิ์   รูปสวย
 
1. นางสาวมนต์ยุพิน   ชาวเมืองโขง
2. นายอุทัย  เหล่าบุตรสา
3. นางสาวสุภาพร  เมืองซอง
4. นางสาวณัฐิยา  เหล่าบุตรสา
5. นายวุฒิพงษ์  สุภะโคตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายจักรริช   เสียงสนั่น
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เมืองซอง
 
1. นางสาวประนอม   แก้วงาม
2. นางเยาวรักษ์   อ่างศิลป์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงคันทรี  ภูทอง
2. เด็กชายภูมินทร์  สหุนิล
 
1. นางสาวประนอม   แก้วงาม
2. นางยุพิน  ทานนท์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศิริผลา
2. เด็กหญิงจุไรพร   บุญเอนก
3. เด็กหญิงชลิตา    เหล่าบุตรศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญเลิศ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปรางกมล   นิสดล
7. เด็กหญิงพรรัตน์   บุญทอง
8. เด็กหญิงพิมชนก   อกผาย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา   คูณมี
10. เด็กหญิงวัลวลี   ทีฆายุพรรค
11. เด็กหญิงวิลาสินี   เข็มสีดา
12. เด็กหญิงสิริภัทร    จงจิตร
13. เด็กหญิงสุกัญญา   ทาหอม
14. เด็กหญิงสุภารัตน์   ธารสมบัติ
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สัมผัส
16. เด็กหญิงแพรวพรรณ   ลาดโพธิ์
 
1. นายยศณรงค์  เคนท้าว
2. นางตุ้มทอง   กาสีวงศ์
3. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีพรมมา
4. นายกฤษดา   ขาวสะอาด
5. นายเชิดชัย  ลุยพิมพ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรางกมล  นิสดล
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ชัยอาสา
3. เด็กหญิงอุไรพร   คำมูล
 
1. นางถวัลย์   รอดภัย
2. นางเยาวรักษ์  อ่างศิลป์
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมล   แก้วมีศรี
2. เด็กชายทินกรณ์  อัมพร
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ประชุมแดง
 
1. นายอนันต์   ทรงทรัพย์
2. นางสาวศิริธร  แก้วกนก