สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่สูง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 19 1. เด็กหญิงญาณิศา   มุทาวัน
 
1. นางกัลยา  สายโพธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐชัย   ช่วยสุข
2. เด็กชายไชยพศ   ควรชม
 
1. นายสุรพล  แสงตา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ศิริจันทร์
2. เด็กชายเอนก   พร้อมสุข
 
1. นางอารี   ตรุวรรณ์
2. นางกัลยา  สายโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงกรรวี   วริสาร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   ก้อนคำ
 
1. นางกัลยา   สายโพธิ์
2. นางอารี   ตรุวรรณ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ   ดอกคำ
2. เด็กหญิงทิพย์แพรวา   ดอกคำ
 
1. นางนิ่มหทัย   สายบุตร
2. นางศิรินทร  บุญเรือง