สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่สูง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 19 1. เด็กหญิงญาณิศา   มุทาวัน
 
1. นางกัลยา  สายโพธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงกรรวี   วริสาร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์   ก้อนคำ
 
1. นางกัลยา   สายโพธิ์
2. นางอารี   ตรุวรรณ์