สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่สูง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ศิริจันทร์
2. เด็กชายเอนก   พร้อมสุข
 
1. นางอารี   ตรุวรรณ์
2. นางกัลยา  สายโพธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ   ดอกคำ
2. เด็กหญิงทิพย์แพรวา   ดอกคำ
 
1. นางนิ่มหทัย   สายบุตร
2. นางศิรินทร  บุญเรือง