สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรีดา   มูลสิน
 
1. นางนันทนา   อนุศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวริศรา   พรสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิรักษ์    วงศ์งาม
 
1. นายวิภววชนม์   ไชยโอชะ
2. นางนันทนา    อนุศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณวิภา   ปลื้มใจ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   เชื้ออ่อน
3. เด็กหญิงนิรัชภรณ์   อินธิจักร
 
1. นางสาวกิติยา   อินดี
2. นางรมิดา   นามเสนา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายรัตนโชค   โสภา
 
1. นายธีระยุทธ   ครองยุติ