สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพล   ลำจอง
2. เด็กหญิงนิราภร  จันทร์แรม
3. เด็กชายภัทร   บรรณศรี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ   สิมพงษ์
2. นางสาวกรกนก  ทองทับ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมา   กาญจนพัฒน์
2. เด็กหญิงชลดา   พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงชลิดา   รันคำภา
4. เด็กชายณัฐกรณ์   ทองทับ
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ   อุ่นตา
 
1. นางจิตรัตน์  เจือบุญ
2. นางสายทอง  มะโนชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมาพร   ตาบุดดา
2. เด็กหญิงณัฐพร   พรมเพ็ญ
3. เด็กหญิงธัญญานุช   การินทร์
4. เด็กหญิงสุทธอร   รันคำภา
5. เด็กชายเทิดศักดิ์   พุ่มจันทร์
 
1. นางจิตรัตน์  เจือบุญ
2. นางภัททิรา  พงษ์เสือ