สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวริศา  กันหาวัน
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีสว่าง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัญญา  โพธิละเดา
 
1. นางธิดารัตน์  ทองรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  กุลโท
 
1. นายชูเกียรติ  อ่อนตาม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงกิตติมา  ดาเหลา
 
1. นายชูเกียรติ  อ่อนตาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนท์ธกร  ป้องแก้ว
2. เด็กชายพิเชษฐ์  คชรินทร์
 
1. นางธิดารัตน์  ทองรัตน์
2. นางสาวชิดชนก  อ่อนตาม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  โยธี
2. เด็กชายพานเพชร  บำเพ็ญ
3. เด็กหญิงพีรดา  สมาวัตร
 
1. นางสาวชิดชนก  อ่อนตาม
2. นายน้อม  สุดเต้
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติวรา  สายตา
2. เด็กชายทฤษฎี  ดาเหลา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองนำ
 
1. นางชัญญาภัค  อ่อนตาม