สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลไหล่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงกิตติมา  ดาเหลา
 
1. นายชูเกียรติ  อ่อนตาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนท์ธกร  ป้องแก้ว
2. เด็กชายพิเชษฐ์  คชรินทร์
 
1. นางธิดารัตน์  ทองรัตน์
2. นางสาวชิดชนก  อ่อนตาม