สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงแพรวา  แสงเจริญ
 
1. นายวสันต์  ไชยะโอชะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสา  บุญศรชัย
 
1. นางสายทิพย์  ไชยะโอชะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติรัช  สุดสงวน
 
1. นายวงศกร  สุธรรมวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17    
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รัตนโสภา
 
1. นายไมตรี  ผลจันทร์