สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แสนสุข
 
1. นางสาวจันทรา  พิมพ์พรมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดวงกมล   มีชัยเกษตรสิน
2. นายรักเกียรติ   สีสา
3. เด็กหญิงเนื้อทอง   รางเงิน
 
1. นางสาวพัชศิริ    ภาระวัน