สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 9 1. เด็กชายธีระวัฒน์  เงาโซน
 
1. นายพิพัฒพงษ์  คำแดง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงศ์กลัด
2. เด็กหญิงดวงกมล  มีชัยเกษตรสิน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  หลุมทอง
4. เด็กหญิงธิดาพร  ประสมพลอย
5. เด็กหญิงปรางวลัย  ร่างกายดี
6. เด็กหญิงพรรณิภา  อเนกา
7. เด็กหญิงพัชริดา  คำโคตร
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขรี
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยลาโพธิ์
10. เด็กหญิงอรทัย  พืชทอง
 
1. นางทราพร  สังขะวรรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงอนงคเลขา   พันพา
 
1. นางสาวพัชศิริ   ภาระวัน
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  กองพร
 
1. นางสาวมลฤดี  คำผุย