สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเพรชประกาย   น่วมทะนะ
 
1. นางแพงศรี  สิงห์ธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัชชา   บุญถม
 
1. นางแพงศรี  สิงห์ธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชลิตา   อานนท์
2. เด็กหญิงธันยธร   ศรีประเสริฐ์
3. เด็กหญิงวราพร   สิงห์คำ
 
1. นายปัญญา   ใจเอื้อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร   บุญเรือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   กงใจ
3. เด็กหญิงพจมาน   ทองคำ
4. เด็กหญิงรัชฎาพร   วัณโท
5. เด็กหญิงศิริกัลยา   มูลคำเหลา
 
1. นางจุฬาพันธ์   ผาไชย
2. นางเรณู   ก่อแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ท้าวมา
2. เด็กชายอนุชา   หล้าแก้ว
 
1. นางเรณู   ก่อแก้ว
2. นางจุฬาพันธ์   ผาไชย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายธนโชติ   วงษ์พันเขตต์
2. เด็กชายอิสวะ   บุญราศรี
 
1. นายวิเศษ   กงใจ
2. นางมาลัยทิพย์  ลาสา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายอัครเดช   บุญเหลา
2. เด็กชายอาทิตย์   อานนท์
 
1. นายวิเศษ   กงใจ
2. นายปัญญา   ใจเอื้อ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   บุญตาละวะ
 
1. นางสุวนิตย์  กุมารสิทธิ์
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายจักกริช  อนุสนธิ์
2. เด็กหญิงธีราพร   เจริญจิตร
 
1. นางจุฬาพันธ์   ผาไชย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจาลักษณ์   สายันต์
 
1. นางผ่องใส  ศรไชย
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   สายันต์
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสาร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา    พุทธรักษา
2. เด็กหญิงน้ำพลอย   ใจสำเร็จ
3. เด็กหญิงปาริชาติ   เสนาวัน
4. เด็กหญิงภรรณพา   สินธุวัตร
5. เด็กหญิงสุธินี   อัจฉฤกษ์
 
1. นางผ่องใส   ศรไชย
2. นายพลชิต  ยิ่งยืน
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสหกิจ   ทาก้อน
 
1. นายวิเศษ   กงใจ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล    โพธา
2. เด็กชายมงคล   เรื่อนจันทร์
3. เด็กชายวัฒนพล   บุญราศรี
 
1. นายนิเทศ   นนทกุล
2. นายปัญญา   ใจเอื้อ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปังปอนด์  ขนานแข็ง
2. เด็กชายวันศิริ   วันโท
3. เด็กชายเมธี   สิงห์คำ
 
1. นายพลชิต  ยิ่งยืน
2. นางสาวอภิญญา  โยธาจันทร์