สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร   บุญเรือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   กงใจ
3. เด็กหญิงพจมาน   ทองคำ
4. เด็กหญิงรัชฎาพร   วัณโท
5. เด็กหญิงศิริกัลยา   มูลคำเหลา
 
1. นางจุฬาพันธ์   ผาไชย
2. นางเรณู   ก่อแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ท้าวมา
2. เด็กชายอนุชา   หล้าแก้ว
 
1. นางเรณู   ก่อแก้ว
2. นางจุฬาพันธ์   ผาไชย
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายจักกริช  อนุสนธิ์
2. เด็กหญิงธีราพร   เจริญจิตร
 
1. นางจุฬาพันธ์   ผาไชย
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   สายันต์
 
1. นางสุดารัตน์  สุขสาร
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล    โพธา
2. เด็กชายมงคล   เรื่อนจันทร์
3. เด็กชายวัฒนพล   บุญราศรี
 
1. นายนิเทศ   นนทกุล
2. นายปัญญา   ใจเอื้อ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปังปอนด์  ขนานแข็ง
2. เด็กชายวันศิริ   วันโท
3. เด็กชายเมธี   สิงห์คำ
 
1. นายพลชิต  ยิ่งยืน
2. นางสาวอภิญญา  โยธาจันทร์