สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยที สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงประภาวดี   แสงวงค์
2. เด็กหญิงวารุณี   สร้อยทอง
 
1. นายมนตรี   ติดตาสี
2. นางสาวอรพิน  ทิลาธรรม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไม้น้อย
2. เด็กหญิงขวัญข้าว   ไม้น้อย
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    คำแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   อ่อนอินทร์
5. เด็กหญิงณัฐิดา    ยี่เข่ง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   สมรกาศ
7. เด็กหญิงนลิตา   ไม้น้อย
8. เด็กหญิงนันทิดา   สร้อยทอง
9. เด็กหญิงพรพรม   พลงาม
10. เด็กหญิงวิดาพร   ดวงพุฒิ
11. เด็กหญิงสโรชา   ศรีมาทอง
12. เด็กหญิงอภิญญา   ภู่โหมด
13. เด็กหญิงอสมาภรณ์   พิมพ์สาร
14. เด็กหญิงอารีรัตน์   สำเภานนท์
15. เด็กหญิงเกตุสุดา   โพธิสาร
16. เด็กหญิงเกษสุนี   ภิญญาน
 
1. นางเพชรา   แก้วหารอด
2. นางอัมพร   พิมสาร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐชัย   ไม้น้อย
2. เด็กชายอธิวัตร์   แก้วชิณ
 
1. นายจีรศักดิ์    ภาระเวช
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  หัสนัย
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์   ศิลปะ
3. เด็กหญิงปรายฝน   พิมสาร
 
1. นางขนิษฐา   แบนประชา
2. นางวรัญญา   บุญเอนก