สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเตียด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายศุภณัฏฐ์   จิตติธรรม
 
1. นางสาวนิภาพร   สุขเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ภักดี
 
1. นายเสริมศักดิ์   ภักดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์โสภา
2. เด็กหญิงจิราพร   สมบัวคู
 
1. นายประสิทธิ์   เจริญชัย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 8    
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  เงาโงน
 
1. นางพิมพ์ฐณิชา  ลีลาศสง่างาม