สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์    จันดีบุตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ    ปักแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย เกียรติศักดิ์    ชาวเซโปน
2. เด็กชายอัครินทร์   ท่องกระโทก
 
1. นางสาว.จุฑามาศ    ปักแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    รวมพร
 
1. นางสาวกาญจนา   รวมพร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงทิพานัน   โสภะวงศ์
2. เด็กชายภีรเดช    กองเกิด
 
1. นางสาวสุกัญญา   ป้องสีดา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายภาษิต   จันดีบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เติมบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา   ป้องสีดา