สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา   บัวเผื่อน
2. เด็กหญิงพรจุฑา   เหระวัน
3. เด็กหญิงสุขศิริ  โพธิพา
4. เด็กหญิงเมทาวี    หลงจันทร์
5. เด็กหญิงแพรวา   โพธิ์พา
 
1. นางมงคลสิริ   ธรรมสัตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสงแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ลานนท์
3. เด็กหญิงพะนิตตาพรรณ์    บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงมนัสชนก  สีรับสี
5. เด็กหญิงอรปรียา  เชื้อสิงห์
 
1. นางมงคลสิริ  ธรรมสัตย์