สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   ฆ้องนอก
2. เด็กชายสุขประเสริฐ   ตันสิงห์
3. เด็กหญิงอรพินท์   แสนพันธ์
 
1. นางราตรี   พิมพ์เขตต์
2. นายไสว  อาจหาญ