สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกรชนก  เพชรนก
2. เด็กชายธนมดี  จิตรมา
 
1. นายพงษ์มนัส  อินทะวงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พรมโพธิน
2. เด็กหญิงทอฝัน  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงปริศณา  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉวีรัตน์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรัพย์การดี
6. เด็กหญิงพิมพิกา  อินทร์ตา
7. เด็กหญิงรุ่งณภาพร  นันทเวช
8. เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์พุฒ
9. เด็กหญิงสุณิสา  โพธิ์ชัย
10. เด็กหญิงสุดาภัทร  โป๊ะพนม
11. เด็กหญิงสุภัสสร  พิเคราะห์
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ต้นสิงห์
13. เด็กหญิงสุวนันท์  นันทะรักษ์
14. เด็กหญิงอนัทยา  ภูริรักษ์พิติกร
15. เด็กหญิงอนุชสรา  สุขแดง
 
1. นางสาวสกาวเดือน  บัวศรียอด
2. นางสาวมณธยา  อาษาสุข
3. นางสาวธนภัทร์  ไชยรักษ์
4. นายสมบัติ  บุญยงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายรัฐภูมิ  วงศ์พุฒ
 
1. นายสมบัติ  บุญยงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดาภัทร  โป๊ะพนม
2. เด็กหญิงอนัทยา  ภูริรักษ์พิติกร
 
1. นางสาวธนภัทร  ไชยรักษ์
2. นายสมบัติ  บุญยงค์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 -    
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะดา  ขาวเรือง
2. เด็กหญิงมนธการณ์  บุญยงค์
3. เด็กหญิงยลรดา  วงศ์ละคร
4. เด็กหญิงสิรินยา  สัพโส
5. เด็กหญิงสุนภา  สุขแดง
6. เด็กหญิงสุวนันท์  นันทรักษ์
 
1. นางสาวธนภัทร  ไชยรักษ์
2. นายสมบัติ  บุญยงค์
3. นางปาริชาติ  บัวศรียอด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิติกรา  ปุราชะทำมัง
2. เด็กชายชัยภัทร  สุขหวาน
3. เด็กชายโอบนิธิ  หวายรองทอง
 
1. นางสาวสุภัสสร  มีวงศ์
2. นายพงษ์มนัส  อินทะวงษ์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัญชา  วงศ์พุฒ
2. เด็กชายภีรดล  บุญยงค์
3. เด็กชายอนุพงษ์  นันทเวช
 
1. นายพงษ์มนัส  อินทะวงษ์
2. นายอำนวย  คำสวัสดิ์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - -