สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ภาพันธ์
2. เด็กชายบุษยา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงพักตร์ติญาดา  ชัยเทพ
 
1. นางโสภิษฐ์  พูลเพิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสุวงศ์
2. เด็กชายรัฐรันดร์  พูลเพิ่ม
 
1. นางโสภิษฐ์  พูลเพิ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิติมา   มุทาพร
2. เด็กชายสุทัศน์   พิมสาร
 
1. นางทัศนีย์   มณีวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิลปิน   จันทชัย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   ลอยหา
 
1. นายพิทักษ์   จำปาวัลย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายวีรภัทร  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเรือง