สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  รอบคอบ
 
1. นายศุภชัย  พูลเพิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  แก้ววงษา
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงวริศรา  คำหล่อ
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  ลักขษร
 
1. นางกนกรดา  ชัยประเสริฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  เคนมี
 
1. นางสาวสุกัญญา   สุขสบาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  สมคิด
2. เด็กหญิงจิราพร  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงธันยพร  แก้วโท
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สาเกตุ
2. นางสุจิตรา  ต้นวงค์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะดา   แก้วผัด
2. เด็กหญิงภานุมาส   บุญมาก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   พวงเพชร
 
1. นางสุจิตรา   ต้นวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีลาชัย
2. เด็กชายศักรินทร์  พันพงษ์
 
1. นางพยงค์  จิระพงษ์
2. นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวภรณ์  จันทร์ผิว
2. เด็กชายแจ่มจรัญ  ไชยคำ
 
1. นางวิลาวัณย์  เบื่อน้อย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศาชล  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงเนตรนภา  พละก้านตรง
 
1. นายปรินทร์วัฒน์  บุญนิรันดร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายชลธิชา  พิมมกุล
 
1. นางวารืสาร์  พันธุ์โพธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรสุดา  ไชยพรม
 
1. นางวาริสาร์  พันธุ์โพธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงหฤทัย  พรมกุล
 
1. นางวารืสาร์  พันธุ์โพธิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุริศร์   หาญชัย
 
1. นางกนกรดา   ชัยประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สีลับสี
 
1. นางกนกรดา   ชัยประเสริฐ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐกร  ทนามศรี
 
1. นางไพรัตน์  น้อยดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตนา   โพธิ์เมือง
 
1. นางกนกรดา   ชัยประเสริฐ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุริศร์   หาญชัย
 
1. นางกนกรดา   ชัยประเสริฐ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรติมา  สิงห์สา
 
1. นางไพรัตน์  น้อยดี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิลัยรัตน์   เหมือนจันทร์
 
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันสุดา  มีมั่ง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลากลม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแก้ว
 
1. นางโสภิษฐ์  พูลเพิ่ม
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนลิสา  มุทาพร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทองพรม
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โม้แซง
2. เด็กหญิงพรรณมัย  สัจธรรม
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีทอง
2. เด็กชายวรวิทย์  โคตรแก้ว
 
1. นายชาญยุทธ  ลือนาม
2. นางสาวประภาวดี  ประชุมเหล็ก
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประทีป   สืบก่ำ
2. เด็กหญิงปิยะนุช   สีระสา
3. เด็กหญิงพรมณี   ชินดา
 
1. นางกนกรดา   ชัยประเสริฐ
2. นางศิรินทิพย์   จำปาวัลย์