สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 16    
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายอานนท์  ใจคำวัง
 
1. นางศิราภรณ์  บุเงิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงประวิณา  หวังบุญ
2. เด็กหญิงสุธาธินี  ประสานสี
3. เด็กหญิงสุนิดาพร  ฉิมพลี
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขนวล