สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงสาวิกา  อาจแก้ว
 
1. นางสาวสำราญ  การิสุข
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษศิริ  ใกล้แก้ว
2. เด็กชายวิชัย  เติมบุญ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขนวล
2. นายปัญญา  มีโชค
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิดา  ชมาวัตร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กองพร
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปาริชาติ  อนาขันธ์
2. เด็กชายพณิช  ด่านลำมะจาก
3. เด็กชายอนุวัช  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิชชุวฒิ  ทัดแก้ว
2. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษศิริ  ใกล้แก้ว
2. เด็กชายจักนรินทร์  อินจำปา
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ประสานสี
 
1. นายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว
2. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ฉิมพลี
2. เด็กชายทรัพทวี  ฉิมพลี
3. เด็กหญิงสุธาธินี  ประสานสี
 
1. นางสาวสำราญ  การิสุข
2. นางภัทรวรรณ  ระหงษ์
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล  สิถิระบุตร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญฉวี
3. เด็กหญิงสุนิดาพร  ฉิมพลี
 
1. นายยุทธศักดื์  จัมปะโสม
2. นายปัญญา  มีโชค
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงเหมาะ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กองพร
3. เด็กหญิงอรทัย  กาลวัน
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประวิณา  หวังบุญ
2. เด็กหญิงรัตนา  โคตอาษา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ฉิมพลี
 
1. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขนวล
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิฐศรา  ประสานสี
2. เด็กชายวายุ  อินจำปา
3. เด็กหญิงเนตรนภัส  พะวงจิตร์
 
1. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
2. นางศิราภรณ์  บุเงิน
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจรัญ  ด่านลำมะจาก
2. เด็กชายสรวิชญ์  เมืองแสน
3. เด็กชายสรายุทธ  เฉลิมวงค์
 
1. นางสาวพรพิมล  พิมพ์ศรีโคตร
2. นางภัทรวรรณ  ระหงษ์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนรภัทร  สายทอง
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสายชล  สินงาม
 
1. นางสาวพรพิมล  พิมพ์ศรีโคตร
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  ประสานสี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ชมาวัฒน์
 
1. นางสาวดัสรี  ครองยุติ
2. นางสาวพรพิมล  พิมพ์ศรีโคตร
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถวิล  รักใคร่
2. เด็กชายวัชระ  อินทโชต
 
1. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
2. นางทิตติยา  อ่อนแก้ว
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐภูม  ฉิมพลี
2. เด็กชายธีรพล  ไผ่แก้ว
3. เด็กชายอนันตชัย  ศรีทอง
 
1. นายปัญญา  มีโชค
2. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม