สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงพรนิภา  ฉัตสุวรรณ
 
1. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนัฐพร   สิงห์ษา
2. เด็กชายสุกฤษฏ์   ส่วนบุญ
3. เด็กหญิงสุชานรี   ชินดา
 
1. นางดวงธนพร   สุวรรณพิมพ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพีรดา  ชิมโพธิ์คลัง
2. เด็กหญิงสุพัสตรา  พรมลี
 
1. นายไพศาล  นรารักษ์