สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรพร  บุญทศ
2. เด็กหญิงพรนิภา  ฉัตสุวรรณ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แท่นคำ
 
1. นางณัฐวรรณ  พรมบุญ
2. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงปริศนา  โสรส
 
1. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนภา  แสงทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมวงศ์ษา
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ไชยพันโท
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แท่นคำ
 
1. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายภาคภูมิ  วรรณวัตร
2. เด็กชายภานุพงษ์  ขันตี
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ไชยแสง
4. เด็กหญิงศศินาพร  พุทธาทาป
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีปัด
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สัตตารัมย์
 
1. นางลาภิศ  โคตรวันทา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายจตุรพร  นิลคำ
2. เด็กชายเลิศทวี  สิงหปุรางกูร
 
1. นายบรรชา  ลุหาเกตุ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา   สิงห์สา
2. เด็กหญิงพรไพลิน   สิงห์ษา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   โสภา
 
1. นายสมบัติ   สาสนาม
2. นายไพศาล   นรารักษ์