สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภา  หาญชัย
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกษสุดา  คณาดา
 
1. นางศุภมิต  ซื่อตรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงสุกัญญา   วันนา
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นางนวลศรี  จันทร์หงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายวัฒนชัย  ไชโย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรโท
 
1. นางสุนันทา  นพเคราะห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงศ์พิสิษฐ  ไชยดี
2. เด็กชายภัทรพล  สินโพธิ์
 
1. นางสาวฎิรฎา  มาสู่
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายนราวิชญ์  ไตรภูมิ
2. เด็กชายอิสรภาพ  ลือนาม
 
1. นางสาวฎิรฎา  มาสู่
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กชายพีระศักดิ์   คชรินทร์
2. เด็กชายอนุชา   ภักดี
 
1. นางนวลศรี   จันทร์หงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายวีรภัทร   ฉลาดล้ำ
2. เด็กชายศิราวุฒิ   เหลาผา
 
1. นางนวลศรี   จันทร์หงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐยศ  หาญชัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชโย
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอื้อสลุง
4. เด็กหญิงพัชชานันท์  สีทองทุม
5. เด็กหญิงลลิตา  นางาม
 
1. นายสนั่น  สมศรี
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.75 เงิน 14 1. เด็กหญิงนปภัศสรณ์  สีล้วน
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  สุดเต้
3. เด็กหญิงวรรณวลีย์  เชื้อสิงห์
4. เด็กหญิงวาริญา  ชินนะพรม
5. เด็กหญิงสุชาวดี  สีทองทุม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  บุตรโท
2. นางสาวสุเมษา  โชคนัติ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกัลยา   โคตรสงคราม
2. เด็กชายชลชาติ  เสตพันธ์
 
1. นางฉันทนา  แก่นบุตร
2. นางสาวปิยวรรณ  บุตรโท
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา   คำวิแสง
2. เด็กชายปัญญา  อยู่คง
 
1. นายสุทัศน์  สิตะวัน
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ   สมน้อย
 
1. นางชฎากาญจน์   อยู่คง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรินภาพรรณ   วงศ์ขึง
 
1. นางทิพวรรณ   กะมณี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนพกาญจน์    ณ บุญน้อย
 
1. นางทิพวรรณ   กะมณี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายวีรภัทร   ฉลาดล้ำ
 
1. นางยุพาภรณ์   พันธุ์พาห์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  เหลาเคน
 
1. นางยุพาภรณ์  พันธุ์พาห์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายณรงค์เดช  ใจปัน
2. เด็กชายธนากร   กันหาวัน
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มุนิลสาร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  รามกิจ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สมน้อย
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำพาย
 
1. นายอภินันท์  เหลาผา
2. นายสนั่น  สมศรี
3. นายสทัศน์   สิตะวัน
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  สุดเต้
2. เด็กหญิงนิภาพร  โภชนา
3. เด็กหญิงเกษสุดา  กันหาวัน
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายกิตตินันท์  ตาท้าว
2. เด็กหญิงลลิตา  อยู่คง
 
1. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
2. นางสาวสุดารัตน์  ผลจันทร์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมน้อย
2. เด็กชายศิระศักดิ์  ตาท้าว
 
1. นายสนั่น  สมศรี
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงยุวภา   ลุกโม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ผลจันทร์
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยมาศ  วันนา
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี