สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกษสุดา  คณาดา
 
1. นางศุภมิต  ซื่อตรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงศ์พิสิษฐ  ไชยดี
2. เด็กชายภัทรพล  สินโพธิ์
 
1. นางสาวฎิรฎา  มาสู่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายวีรภัทร   ฉลาดล้ำ
2. เด็กชายศิราวุฒิ   เหลาผา
 
1. นางนวลศรี   จันทร์หงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกัลยา   โคตรสงคราม
2. เด็กชายชลชาติ  เสตพันธ์
 
1. นางฉันทนา  แก่นบุตร
2. นางสาวปิยวรรณ  บุตรโท
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา   คำวิแสง
2. เด็กชายปัญญา  อยู่คง
 
1. นายสุทัศน์  สิตะวัน
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายณรงค์เดช  ใจปัน
2. เด็กชายธนากร   กันหาวัน
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มุนิลสาร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  รามกิจ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สมน้อย
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำพาย
 
1. นายอภินันท์  เหลาผา
2. นายสนั่น  สมศรี
3. นายสทัศน์   สิตะวัน