สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นางนวลศรี  จันทร์หงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กชายพีระศักดิ์   คชรินทร์
2. เด็กชายอนุชา   ภักดี
 
1. นางนวลศรี   จันทร์หงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73.75 เงิน 14 1. เด็กหญิงนปภัศสรณ์  สีล้วน
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  สุดเต้
3. เด็กหญิงวรรณวลีย์  เชื้อสิงห์
4. เด็กหญิงวาริญา  ชินนะพรม
5. เด็กหญิงสุชาวดี  สีทองทุม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  บุตรโท
2. นางสาวสุเมษา  โชคนัติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนพกาญจน์    ณ บุญน้อย
 
1. นางทิพวรรณ   กะมณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  เหลาเคน
 
1. นางยุพาภรณ์  พันธุ์พาห์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สมน้อย
2. เด็กชายศิระศักดิ์  ตาท้าว
 
1. นายสนั่น  สมศรี
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์