สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณภา  หาญชัย
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายวัฒนชัย  ไชโย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรโท
 
1. นางสุนันทา  นพเคราะห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายนราวิชญ์  ไตรภูมิ
2. เด็กชายอิสรภาพ  ลือนาม
 
1. นางสาวฎิรฎา  มาสู่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายณัฐยศ  หาญชัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชโย
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอื้อสลุง
4. เด็กหญิงพัชชานันท์  สีทองทุม
5. เด็กหญิงลลิตา  นางาม
 
1. นายสนั่น  สมศรี
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ   สมน้อย
 
1. นางชฎากาญจน์   อยู่คง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรินภาพรรณ   วงศ์ขึง
 
1. นางทิพวรรณ   กะมณี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายวีรภัทร   ฉลาดล้ำ
 
1. นางยุพาภรณ์   พันธุ์พาห์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  สุดเต้
2. เด็กหญิงนิภาพร  โภชนา
3. เด็กหญิงเกษสุดา  กันหาวัน
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายกิตตินันท์  ตาท้าว
2. เด็กหญิงลลิตา  อยู่คง
 
1. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
2. นางสาวสุดารัตน์  ผลจันทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิเคราะห์
2. เด็กหญิงยุวภา   ลุกโม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ผลจันทร์
2. นางสาวสุนันทา  นพเคราะห์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยมาศ  วันนา
 
1. นางทิพวรรณ  กะมณี