สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนชัย  พรมโชติ
2. เด็กหญิงมนัญญา  ชื่นพอใจ
3. เด็กชายสุระบดินทร์  มณีกัญญ์
4. เด็กชายอนาลโย  โกมลศรี
5. เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งนุสนธิ์
 
1. นางสาวนพรรษศร  ภาระศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายชัยมงคล  รอบโลก
2. เด็กชายธนวัต  ทองลา
3. เด็กชายธนะรัตน์  ถานา
4. เด็กชายธนาวุฒิ  ชินสี
5. เด็กชายธีรเวท  สมพบ
6. เด็กชายพงศธร  มุกดาพันธ์
7. เด็กชายภัทรพล  คำหมุน
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ถานา
9. เด็กชายภูวดล  จรรยาเลิศ
10. เด็กชายสุระบดินทร์  มณีกัญญ์
11. เด็กชายอาณกร  นาสา
12. เด็กชายเอกรินทร์  กองชัย
13. เด็กชายเอกวัฒน์  กองแก้ว
14. เด็กชายไชยวัฒน์  รักการ
15. เด็กชายไชยวุฒิ  รักการ
 
1. นายธนิศักดิ์  โพธิปัตย์
2. นางพัชรานันท์  ผลแก้ว
3. นางสาวนพรรษศร  ภาระศรี
4. นางสาวนริศรา  อุตส่าห์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าหาญ
 
1. นางพัชรานันท์  ผลแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อุสารัมย์
2. เด็กหญิงนิติกานต์  สุที
3. เด็กหญิงสุรัชนีย์  สุภาพ
4. เด็กหญิงเขมจิรา  เครือคำ
5. เด็กชายเอมวิตร  จันทร์แรม
 
1. นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์
2. นางสาวนริศรา  อุตส่าห์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โทหัด
2. เด็กหญิงศศินภา  บุญมล
3. เด็กชายอานนท์  แสงทอง
 
1. นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์
2. นางสาวนพรรษศร  ภาระศรี