สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 1. นางสาวอริสรา  จรรยากรณ์
 
1. นางนภาพร  แก้วพิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภิรมย์พร  พันธ์ุสุวรรณ
 
1. นางนภาพร  แก้วพิกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัณณ์วรา  โลมรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จัมปะโสม
3. เด็กหญิงสุธีการณ์  สิงห์กล้า
 
1. นางนภาพร  แก้วพิกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  โคตรพันธ์
 
1. นางจิตรลดา  แก่นลา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาวชุลีพร  ทาลี
 
1. นางพิชยา  พรหมจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัฐฏ์  กิ่งสกุล
2. เด็กหญิงปาริชาต  ไตรพรม
3. เด็กหญิงวนิชา  โทแกะ
 
1. นางกฤษณา  จัมประโสม
2. นางจิตรลดา  แก่นลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาวธัญญาเนตร  ช่วยสข
2. นางสาวพรนภา  ศรีเจริญ
3. นางสาวพิมพ์สุภา  โพธา
4. นางสาวรสา  พลแก้ว
5. เด็กหญิงอิงลดา  วงศ์ชารี
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
2. นางบุษดี  แดนดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงภัทรธิดาพร  กิ่งกุล
2. เด็กชายเอกวิทย์  พันธุ์สุวรรณ
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจันทนา  พันธ์สุวรรณ
2. เด็กชายวงศธร  เรือนพิมพ์
 
1. นายกิตติพงษ์  พรหมจันทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ปะพะลา
 
1. นางกฤษณา  จัมปะโสม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายพีระพัฒน์  โลมรัตน์
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จำปาศรี
 
1. นางกฤษณา  จัมปะโสม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายพงศธร  ทิพรส
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. นางสาวนุสบา  เดือนเที่ยงรัมย์
 
1. นางชนาภัทร  รูปใหญ่
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายเตชสิทธิ์  ปะพะลา
 
1. นางชนาภัทร  รูปใหญ่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนภูมิ  ญาติมาก
2. เด็กหญิงมลรักษา  อินสี
 
1. นางบุษดี  แดนดี
2. นางมะลิวรรณ  หาสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ชาฎา
2. นางสาวอาทิตยา  ฟ้าฟื้น
 
1. นางชนาภัทร  รูปใหญ่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  สีสิงห์
2. เด็กชายธนพล  มีดี
3. เด็กหญิงนราธิป  อินทิศร
 
1. นางบุษดี  แดนดี
2. นายสมชาย  สิ้นภัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภูริภัทร์   ชำนาญเวช
 
1. นายกิตติพงษ์   พรหมจันทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงอรภรรณ์   จันทร์พวง
 
1. นางพิชยา    พรหมจันทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรปรียา   แดงชาติ
 
1. นายกิตติพงษ์   พรหมจันทร์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โลมรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ไชยะโก
3. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ดาษดา
 
1. นางนภาพร  แก้วพิกุล
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. นางสาวธัญญาเนตร   ช่วยสุข
2. นางสาวรสา   พลแก้ว
3. นางสาวเกษรินทร์   วิเธีย
 
1. นางอุไร   กอบเกื้อ
2. นางรุ่งทิวา   จันทร์ส่อง