สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภิรมย์พร  พันธ์ุสุวรรณ
 
1. นางนภาพร  แก้วพิกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจันทนา  พันธ์สุวรรณ
2. เด็กชายวงศธร  เรือนพิมพ์
 
1. นายกิตติพงษ์  พรหมจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายธนภูมิ  ญาติมาก
2. เด็กหญิงมลรักษา  อินสี
 
1. นางบุษดี  แดนดี
2. นางมะลิวรรณ  หาสุข