สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาวธัญญาเนตร  ช่วยสข
2. นางสาวพรนภา  ศรีเจริญ
3. นางสาวพิมพ์สุภา  โพธา
4. นางสาวรสา  พลแก้ว
5. เด็กหญิงอิงลดา  วงศ์ชารี
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
2. นางบุษดี  แดนดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงภัทรธิดาพร  กิ่งกุล
2. เด็กชายเอกวิทย์  พันธุ์สุวรรณ
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายพีระพัฒน์  โลมรัตน์
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายพงศธร  ทิพรส
 
1. นางอุไร  กอบเกื้อ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายเตชสิทธิ์  ปะพะลา
 
1. นางชนาภัทร  รูปใหญ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ชาฎา
2. นางสาวอาทิตยา  ฟ้าฟื้น
 
1. นางชนาภัทร  รูปใหญ่
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  สีสิงห์
2. เด็กชายธนพล  มีดี
3. เด็กหญิงนราธิป  อินทิศร
 
1. นางบุษดี  แดนดี
2. นายสมชาย  สิ้นภัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภูริภัทร์   ชำนาญเวช
 
1. นายกิตติพงษ์   พรหมจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงอรภรรณ์   จันทร์พวง
 
1. นางพิชยา    พรหมจันทร์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. นางสาวธัญญาเนตร   ช่วยสุข
2. นางสาวรสา   พลแก้ว
3. นางสาวเกษรินทร์   วิเธีย
 
1. นางอุไร   กอบเกื้อ
2. นางรุ่งทิวา   จันทร์ส่อง