สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดียน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัณณ์วรา  โลมรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จัมปะโสม
3. เด็กหญิงสุธีการณ์  สิงห์กล้า
 
1. นางนภาพร  แก้วพิกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาวชุลีพร  ทาลี
 
1. นางพิชยา  พรหมจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัฐฏ์  กิ่งสกุล
2. เด็กหญิงปาริชาต  ไตรพรม
3. เด็กหญิงวนิชา  โทแกะ
 
1. นางกฤษณา  จัมประโสม
2. นางจิตรลดา  แก่นลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ปะพะลา
 
1. นางกฤษณา  จัมปะโสม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จำปาศรี
 
1. นางกฤษณา  จัมปะโสม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. นางสาวนุสบา  เดือนเที่ยงรัมย์
 
1. นางชนาภัทร  รูปใหญ่
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงอรปรียา   แดงชาติ
 
1. นายกิตติพงษ์   พรหมจันทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โลมรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ไชยะโก
3. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ดาษดา
 
1. นางนภาพร  แก้วพิกุล