สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  กุลโชติ
2. เด็กชายณัฐพล  ยืนนาน
3. เด็กชายพรชัย  มีคำ
4. เด็กชายวณากรณ์  สุภวรรณ์
5. เด็กชายอมรเทพ  สิงหาศรี
 
1. นายนราศักดิ์  สร้อยสนธิ์
2. นายบัณฑิต  ภาระเวช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 17 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โคตรกาล
2. เด็กชายวรยุทธ  บุญสืบ
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีนิล
2. นางชื่นนภา  จอมหงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พรมสำลี
2. เด็กหญิงณัฐการต์  กล่ำคลองตัน
3. เด็กหญิงธัญจิรา  แหลมกี่คำ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สารภี
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลาภูตะมะ
6. เด็กหญิงพชรพร  ภาคศิริ
7. เด็กหญิงวรรณวิภา  วันบุญมา
8. เด็กหญิงสายไหม  แสงแดง
9. เด็กหญิงสุจิตรา  เทียนเงิน
10. เด็กหญิงอรัญญา   สีลารักษ์
 
1. นางสาวศิริบูรณ์  พลหาร
2. นางสาวเย็นจิตร  แสงแดง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  วันงาม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลพร้อม
3. เด็กหญิงดวงกมลพร  กุลโชติ
4. เด็กหญิงธัญจิรา  แหลมกี่คำ
5. นางสาวมาริษา  ลาภูตะมะ
6. เด็กหญิงรัตนา  กุมพาพงษ์
7. นางสาวรุ่งฤทัย  เจริญสุข
8. นางสาวสุดาพร  ยุตกิจ
9. นางสาวสุมาลี  สมภัย
10. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  วงศ์จำปา
 
1. นางศิริบูรณ์  พลหาร
2. นางสาวเย็นจิตร  แสงแดง
3. นางนงเยาว์  ทองทับ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซ่อนกลิ่น  ศรีชาติ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีใส
3. เด็กหญิงปรางวลัย  สุขแดง
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เพ็งดี
5. เด็กหญิงพรนภา  สิงหาศรี
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินสุวรรณ
7. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  แหนเคน
8. เด็กหญิงภัทรศยา  ภาระเวช
9. เด็กหญิงยุภาพร  คนขยัน
10. เด็กหญิงวนิดา  ฉิมพลี
11. เด็กหญิงวนิดา  แสงแดง
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  คำสว่าง
13. เด็กหญิงสุพรรษา  สมภัย
14. เด็กหญิงสุวิญญา  แสงแดง
15. เด็กหญิงอุมากร  ทุมยา
 
1. นางสาวกนกธร  จันทรา
2. นางสาวไพรินทร์  วงค์ผา
3. นางสาวเย็นจิตร  แสงแดง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัชกาณต์   ทรัพย์พล
 
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลาภูตะมะ
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ขันทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาริษา  ลาภูตะมะ
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ขันทอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ภาระเวช
2. เด็กชายสุธี  สายทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  ช้างสาร
2. นางสุภาพร  คุลธิ