สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสนอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกานต์  ศิลชาติ
 
1. นางปิยฉัตร  อุทธา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลนิศา  แก้วปัดชา
2. เด็กหญิงดาวประดับ  บุญลา
 
1. นางสาววงค์วะลี  ยั่งยืน
2. นายจรัญ  จันทวงษ์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 1. เด็กชายณฐพงศ์  สาวะรีย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงแดง
3. เด็กหญิงปุณยนุช  เมืองกลาง
 
1. นางสาวอนงค์  โปธา